maky : le maki - tanalahy : le caméléon

ny biby - l'animal / les animaux

Malagasy English français
dokoteram-biby veterinarian le vétérinaire
ny alika, (amboa) dog le chien
anoka puppy le chiot
ny saka cat le chat
ny sakakely kitten le chaton
ny voalavo le rat
ny totozy mouse la souris
ny boriky, ny ampondra donkey, (ass) l'âne
ny soavaly horse le cheval
ny soavalivavy mare la jument
ny zanatsoavaly foal, colt le poulain
ny ombilahy, (lahin'omby) bull le taureau
ny omby ox le bœuf, le zébu
ny reniomby cow la vache
ny zanakomby,
ny saraka
calf le veau
ny ondrilahy ram le bélier
ny ondry
ondrivavy
sheep
ewe
le mouton
la brebis
ny zanakondry lamb l'agneau
ny osilahy
ny osy, (bengy)
Billy goat
goat
le bouc
la chèvre
zanakosy kid le chevreau, le cabri
ny lambo wild boar le sanglier
trandraka, sora porcupine le porc-épic
kisoa pig le porc, le cochon
vavin-kisoa sow la truie
ny bitro rabbit le lapin, le lièvre
ny sokina hedgehog le hérisson
ny fosa fox le renard
amboadia wold le loup,
le chien sauvage
diera, serfa deer, hind le cerf, la biche


ny vorona - bird(s) - oiseau(x)

Malagasy English français
akany nest le nid
voromahery eagle l'aigle
bemanana, fatio hawk, falcon le faucon
ny hitsikitsika sparrowhawk,
kestrel
l'épervier,
le faucon crécerelle
ny papango kite le milan
ny goaika, goaky raven le corbeau
ny vorondolo, vorombozaka, hora
tontoroka
owl le hibou
la chouette
voromailala dove la colombe, (le pigeon)
voromahailala dia,
domohina, limohy, pakatova
turtledove la tourterelle
tsipoy, katrakatra partridge la perdrix
menamaso quail la caille
ny vorontsiloza turkey le dindon, (la dinde)
ny akanga guinea fowl la pintade
ny vorombola peafowl, peacock le paon
ny akoholahy rooster, (cock) le coq
ny akoho, ny reniakoho hen la poule
ny akohokely chick(s) poussin(s)
ny tranon'akoho henhouse le poulailler
kivaroho, karamba la cage
ny gana
ny ganavavy
drake
duck
le canard
la cane
ny ganakely duckling(s) caneton(s)
ny gisalahy
ny gisa
gander
goose
le jars
l'oie
ny zanagisa gosling(s) oison(s)


ny bibikely, (voana) - les insectes

Malagasy English français
aboaly, aboalina le termite
votry termite mound la termitière
votse anthill la fourmilière
vitsika ant la fourmi
ny valala grasshopper la sauterelle
ny valala vao foy cricket, locust le criquet
ny kankana worm le ver
esa earthworm(s) le lombric
/ les vers de terre
angamenavava glowworm le ver luisant
(ka)rendrina, (hi)rendrina firefly la luciole
lalitra fly la mouche
ny lolo butterfly / butterflies papillon(s)
angidina dragonfly la libellule
voangory ladybug, (ladybird) la coccinelle
amboalambontantely bumblebee le bourdon
tantely, renitantely bee l'abeille
trembono l'abeille ouvrière
fangaraka l'abeille maçonne
fanenitra, kitoka,
fanenitse, kitoke
wasp la guêpe
moka
aro moka
mosquito
mosquito net
le moustique
la moustiquaire
hao, haofotsy louse / lice pou(x)
parasy flea(s) puce(s)
ankiakia bed bug(s) punaise(s) de lit
kongona tick(s) tique(s)
kalabe, kalalao cockroach(es) cafard(s), blatte(s)
hala spider l'araignée
faroratry spider web, cobweb la toile d'araignée
tsipeka, famakiloha praying mantis la mante religieuse
trambo le scolopendre,
le "cent-pieds"


ny trondro - fish - poisson(s)

Malagasy English français
akoariôma l'aquarium
salmona salmon le saumon
tovy anchovy l'anchois
lamôria cod la morue
ny lamàtra tuna le thon
antsantsa shark le requin
fesoke delphin le dauphin
trozona whale la baleine
voahangy coral le corail
sokindriaka sea urchin l'oursin
tsararavy seastar, starfish l'étoile de mer
ny orana, (anaty rano) crayfish, crawfish l'écrevisse
ny makamba shrimp, prawn la crevette
ambiko la langouste
antsisiky lobster le homard
ny foza crab le crabe
antsiva conch la conque
akorandriaka sea shell le coquillage
ny akorany shell la coquille
fano
sokatra
(sea) turtle
land turtle, tortoise
la tortue marine
la tortue terrestre
lelosy, (sifotra) l'escargot
(ka)lalinta slug la limace
dinta(nala), linta(na) leech la sangsue
ny bibilava snake le serpent
ny androngo lizard le lézard
tanalahy chameleon le caméléon
ny saobakaka,
(ankalan-damira)
toad le crapaud
ny sahona frog la grenouille


fatahirizana biby - zoo

Malagasy English français
ny boloky,
(bodoloha, tsiotry)
parrot le perroquet
kararôka, kitrioky,
sarivazo
parakeet la perruche
ny rajako, jako monkey, ape le singe
ny gidro, sifaka, varika lemur le lémurien
maky le maki
fanaloka, jaboady civet la civette
liona le lion
hidekela, tigra tiger le tigre
ny ôsitrisa ostrich l'autruche
ny rameva camel le chameau
angamia, angamenavava dromedary le dromadaire
ny voay, (gogo) le crocodile
ny mamba le caïman