tonga soa - welcome - bienvenue

Malagasy English français
k'aiza, salama hello, hi salut
Manao ahoana ny
fahasalamanao ?
How are you ? Comment va
votre santé ?
tsara well, fine bien
tsy salama aho I am not fine Je ne vais pas bien
manao ahoana good morning / afternoon
good evening
bonjour
bonsoir
tafandria/tsara mandry good night bonne nuit
veloma goodbye, bye au revoir
amin'ny manaraka indray see you soon à bientôt
aoriana indray see you later à plus tard
ho ambinin-tsoa good luck bonne chance
ny oroka the kiss la bise, le baiser
andriamatoa mister monsieur
ramatoa
ramatoakely
madam
miss
madame
mademoiselle
ny anarana name nom
taona age l'âge
azafady please s'il vous plaît
misaotra thanks merci
tsy misy fisaorana with pleasure avec plaisir, de rien
arahabaina congratulation félicitations
eny yes oui
tsia no non
Azafady Excuse me Excusez-moi, pardon
Miala tsiny I am sorry Je suis désolé