lôdsy - lychee - litchi

ny voankazo - fruit(s)

Malagasy English français
ny paoma apple la pomme
ny poara pear la poire
ny koaintsy quince le coing
paiso peach la pêche
paisombazaha plum la prune
voaroinahitra wild strawberry la fraise sauvage
voarointsaka wild raspberry la framboise sauvage
ny voaloboka grapes le raisin
ny aviavy fig la figue
ny voanjo,
(kapika, kapiky)
peanuts, pistachios les cacahuètes, pistaches
voaniho, voanio,
ranom-boanio
coconut
coconut milk
la noix de coco
le lait de coco
ny voasary, ny laoranjy l'orange
ny voangasay tangerine la mandarine
ny mananasy pineapple l'ananas
ny akondro banana la banane
ny afontsy la banane plantain
ny manga mango la mangue
ny goavy, (gava, angavo) guava la goyave
ny voapaza, papay papaya la papaye
ny ampongabendanitra pomegranate la grenade
lôdsy lychee le litchi
ny lavanila vanilla la vanille
ny fary, fosiky sugar cane la canne à sucre