ny mangahazo
cassava - le manioc

ny anam-bazaha, (legioma)
vegetable - les légumes

Malagasy English français
persila parsley le persil
tongolo lay/gasy garlic l'ail
ny tongolo, (dongolo) onion l'oignon
ny tongoloherana leek(s) poireau(x)
holatra, olatra mushroom(s) champignon(s)
ny anana les brèdes
anamamim-bazaha spinach les épinards
ny salady salad, lettuce la salade, la laitue
ny laisoa, (bokony) cabbage le chou
soafilera cauliflower le chou-fleur
ny voatavo, madaribo pumpkin la citrouille, le potiron
ny korzety zucchini la courgette
ny kitsaotsao cucumber le concombre
ny baranjely, baranjele,
bana, voabana
eggplant l'aubergine
ny sakay, (mala) hot/chili pepper le piment
ny sakaibe sweet/bell pepper le poivron
ny legiominezy legumes les légumineuses
ny tsaramaso, sambeza beans les haricots
ny kabaro Lima beans les pois du Cap
ny pitipoà peas les petits pois
ny lojy, voanemba lentils les lentilles
ny katsaka,
(ny tsakotsako)
corn, maize le maïs
ny vary
ny sosoa
rice
rice porridge
le riz
la bouillie de riz
mokary, mofo gasy rice galette la galette de riz
ny mangahazo, balahazo,
(mahogo, mbazaha, kazaha)
cassava le manioc
ny ampemba, ny apemby sorghum le sorgho
ny femba le millet
ny ovy potato la pomme de terre
ny vomanga,
(bageda, batata, bele, mbizo)
sweet potato la patate douce
betiravy beet, beetroot la betterave
ny karaoty carrot(s) carotte(s)
ny radisa radish(es) le/les radis
ny voatabia, voatabiha,
babongo
tomato la tomate
zavokà avocado l'avocat
oliva l'olive