isa - numbers - les nombres

Malagasy English français
0 aotra zero zéro
1 iray one un
2 roa two deux
3 telo three trois
4 efatra four quatre
5 dimy five cinq
6 enina six "
7 fito seven sept
8 valo eight huit
9 sivy nine neuf
10 folo ten dix
100 zato hundred cent
1 000 arivo thousand mille
10 000 iray alina dix mille
100 000 iray hetsy cent mille
1 000
000
iray tapitrisa million "
1 000
000
000
arivo tapitrisa billion milliard


Malagasy English français
1o voalohany first premier
2o faharoa second deuxième
3o fahatelo third troisième


fraction

Malagasy English français
1/2 antsasany half demi, moitié
1/3 ampahatelony third tiers
1/4 ampahefany quarter quart
% fianjatoana percent pourcentage