isa - numbers - les nombres

Malagasy English français
0 aotra zero zéro
1 iray, (iraika) one un
2 roa two deux
3 telo three trois
4 efatra four quatre
5 dimy five cinq
6 enina six "
7 fito seven sept
8 valo eight huit
9 sivy nine neuf
10 folo ten dix
Malagasy
11 folo iraika
12 folo roa
13 folo telo
14 folo efatra
15 folo dimy
16 folo enina
17 folo fito
18 folo valo
19 folo sivy
 
Malagasy
20 roapolo
30 telopolo
40 efapolo
50 dimampolo
60 enimpolo
70 fitopolo
80 valopolo
90 sivifolo


Malagasy English français
100 zato hundred cent
200 roanjato two hundred deux cents
300 telonjato three hundred trois cents
1 000 arivo thousand mille
10 000 alina dix mille
100 000 hetsy cent mille
1 000
000
iray tapitrisa one million un million
1 000
000
000
iray miliara one billion un milliard


Malagasy English français
1o voalohany first premier
2o faharoa second deuxième
3o fahatelo third troisième


fraction

Malagasy English français
1/2 antsasany half demi, moitié
1/3 ampahatelony third tiers
1/4 ampahefany quarter quart
% ny isan-jato,
(fianjatoana)
percent le pourcentage