ny famohamandry
alarm clock
le réveil

fotoana - time - le temps

Malagasy English français
Amin'ny firy izao ? What time is it ? Quelle heure est-il ?
ora hour l'heure
minitra la minute
segondra second la seconde
maraina morning le matin, la matinée
antoandro midday, noon midi
tolakandro afternoon l'après-midi
andro day le jour, la journée
hariva,
takariva
evening le soir,
la soirée
alina night la nuit
misasakalina midnight minuit
afak'omaly day before yesterday avant-hier
omaly yesterday hier
androany  [past - passé]
anio  [future - futur]
today aujourd'hui
rahampitso tomorrow demain
rahafakampitso day after tomorrow après-demain
herinandro week la semaine
volana month le mois
fizaran-taona season la saison
taona year l'an, l'année
Arahaba tratry
ny taona !
Happy new year ! Bonne année !
fitsingerenan'ny
andro amin'n
birthday anniversaire
Arahaba tratry
ny Krismasy !
Merry Christmas ! Joyeux Noël !
alimanaka, tetiandro calendar le calendrier
zato taona century le siècle


Malagasy English français
izao now maintenant